Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (przecież mogliśmy napisać Politykę Prywatności niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa, ale byłaby nieważna), w szczególności zastosowanie mają: przepisy ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Cieszymy się, że chcesz przeczytać ten dokument.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy portalu internetowego prowadzonego pod adresem sysdogs.com (dalej zwany: Portalem).

I. Administrator danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych jest: sysdogs sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 810644,
  NIP 9662134313, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej zwany:
  Administratorem).

II. Cel oraz zakres


 1. Portal gromadzi różne dane Użytkowników, zależnie od wykonywanej akcji przez Użytkownika Portalu.
 2. Cele, czas i podstawa prawna przetwarzania danych.
  1. Formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy. W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail oraz imię (bądź pseudonim). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego wykorzystywane są jedynie w celu kontaktu z Użytkownikiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu, a w przypadku formularza zgłoszeniowego – w celu wykonania umowy o świadczenie usług (art 6 ust. 1 lit b RODO) Po zakończeniu korespondencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody Użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony(czyli być może na zawsze… Przepraszamy).
  2. Komentarze. W przypadku chęci dodania komentarza na Portalu, Użytkownik wypełnia formularz i podaje w nim swój adres e-mail oraz imię bądź pseudonim. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas zamieszczenia komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zamieszczenia komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Portalu Blogu, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie danych.

III. Odbiorcy danych osobowych


 1. Odbiorcy danych.  Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na rzecz Użytkownika.
 2. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  Dane Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

IV. Prawa Użytkowników


 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia.
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
  2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych.
 2. Prawo cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 3. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.)

 

Zakres każdego z ww. uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień oraz z uprawnienia, o którym mowa w pkt 7, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]

V. Pliki Cookies


 1. Pliki Cookies (inaczej: ciasteczka) to pliki zawierające niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Niniejsza strona internetowa używa (bądź nie) następujących plików Cookies:
  • Techniczne. Strona internetowa używa technicznych plików cookies, które są niezbędne do korzystania z jej funkcjonalności. Użytkownik może wyłączyć techniczne pliki cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 
  • Analityczne. Dotarłeś aż tutaj. Bardzo nam przyjemnie. Strona nie analizuje w żaden sposób ruchu użytkowników. Nie posiadamy ciastek analitycznych.
  • Marketingowe. Oj. Niestety. Też tego nie robimy.

Użytkownik może zarządzać ustawieniami ciasteczek za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek dostarcza informacji o plikach Cookies, pozwala zobaczyć jakie pliki Cookies Użytkownik posiada; w szczególności pozwala usunąć te pliki wszystkie lub osobno, a także umożliwia zablokowanie tych plików dla wszystkich stron lub indywidualnie wybranych.

Należy pamiętać, że po usunięciu lub zablokowaniu plików Cookies niektóre lub wszystkie odwiedzane strony internetowe (lub ich funkcje) mogą nie działać poprawnie. Dostosowanie ustawień plików Cookies różni się w zależności od przeglądarki. Informacje na temat plików Cookies można zwykle znaleźć w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

VI. Logi serwera


 1. Korzystanie ze strony wiąże się (podejrzewamy, że skoro jesteś naszym Czytelnikiem to doskonale to wiesz…) z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 2. Logi zawierają standardowe dane związane z ruchem HTTP, takie jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta,; informacje o przeglądarce Użytkownika czy adres IP. 
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  Ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VII. Zmiana Polityki Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, w szczególności, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wyniknie z rozwoju funkcjonalności Portalu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych przez Administratora.